תקנון

שיווק און-ליין

מדיניות פרטיות


מדיניות הפרטיות נועדה לפרט לגולש בעמוד זה (להלן: ה"גולש" וה"עמוד", בהתאמה) את מדיניות הפרטיות של חברת שווק און ליין בע"מ (להלן: "מפעילת העמוד") בכל הנוגע לאיסוף מידע מהגולש ואופן העברתו אל העסקים ו/או המפרסמים העובדים עמה (להלן: "המפרסמים").
מפעילת העמוד מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים). מפעילת העמוד מבהירה בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידה ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות תקשורת מחשבים.
הגולש מאשר בזה למפעילת האתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל. במקרה של רישום ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: remove@specialsdeals.co.il
ומפעילת העמוד תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה בתוך לא יאוחר מ-72 שעות ממועד קליטת הבקשה.
השימוש בעמוד כפוף לתנאי השימוש המפורסמים בו.

תנאי שימוש


עמוד זה מופעל ומנוהל על ידי חברת שווק און ליין בע"מ (להלן: "נותנת השירותים") לטובת העסקים ו/או המפרסמים העובדים עמה (להלן: "המפרסמים").
אלא אם צוין אחרת, כל המידע המופיע בעמוד הנחיתה לרבות תמונות ותכנים שיווקיים, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם ובאחריותם הבלעדית.
נותנת השירותים מבהירה, כי אין לראות בה כמי שממליצה על השירות ו/או המוצר ו/או ההתקשרות עם מפרסם מסוים ו/או בכלל וכמי שאחראית לאיכות השירות ו/או המוצר וכל הסתמכות על המידע המופיע בעמוד הנחיתה תעשה על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית בלבד.
נותנת השירות מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים). נותנת השירות מבהירה בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידיה ומועבר אל המפרסם בלבד.
הגולש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.
למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי הגולש בעמוד ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 .
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעותSMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
השארת פרטים מותרת לגולשים מעל גיל 18. נותנת השירותים מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע בעמוד הנחיתה גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.
במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:remove@so-l.co.il ונותנת השירות תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה לא יאוחר מ 72 שעות מקבלת הבקשה.
הגולש מאשר בזה לנותנת השירותים להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.
על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בפתח תקווה.